Apowersoft Ltd.

Végfelhasználói licencszerződés (EULA)

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉST (“LICENC”), MIELŐTT A SZOFTVERT HASZNÁLNÁ. A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL BELEEGYEZIK AZ EBBEN A LICENCBEN FOGLALT FELTÉTELEK BETARTÁSÁBA. AMENNYIBEN A SZOFTVERHEZ ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRÉSE VAN, KÉRJÜK, AZ ELFOGADÁS/BELEEGYEZÉS GOMBRA KATTINTVA JELEZZE, HOGY ELFOGADJA A LICENCBE FOGLALT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL ŐKET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT ÉS (ADOTT ESETBEN) JUTTASSA VISSZA AZ APOWERSOFT SZOFTVERT A BESZERZÉS HELYÉRE, HOGY VISSZATÉRÍTSÉK A VÉTELÁRAT. HA A SZOFTVERHEZ ELEKTRONIKUS ÚTON JUTOTT HOZZÁ, KATTINTSON AZ ELUTASÍTÁS/ELVETÉS GOMBRA.

MEGJEGYZÉS: AMENNYIBEN NINCS ÉRVÉNYES LICENCE A SZOFTVERHEZ, NINCS FELHATALMAZÁSA ARRA, HOGY TELEPÍTSE, LEMÁSOLJA VAGY BÁRMILYEN MÁS MÓDON FELHASZNÁLJA A SZOFTVERT, KIVÉVE HA ERRE A PRÓBAIDŐSZAKHOZ SZÜKSÉG VAN.

1. Szellemi tulajdonjogok

Ezen Apowersoft szoftverprogram (továbbiakban "szoftver") és az azt kísérő írásos anyagok szerzői joga és tulajdonjoga az Apowersoft Ltd-t (továbbiakban "Apowersoft") illetik meg. A szoftvert az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerződési rendelkezések is védik. A védjegyet az általánosan elfogadott védjegyekre vonatkozó gyakorlatnak megfelelően kell használni, beleértve a védjegytulajdonos nevének azonosítását. A védjegy csak a szoftverrel létrehozott kimeneti anyagok megjelölésére használható. A védjegy ezen módon történő használata semmilyen tulajdonjogot nem biztosít Önnek. A fent említett eseteken kívül ez a szerződés nem ruházza fel Önt a szoftvert illető semmilyen szellemi tulajdonjoggal.

2. Általános licenchasználat és korlátozások

Ez a licenc lehetővé teszi Önnek, hogy feltelepítse és használja a szoftver egy példányát egyszerre egy számítógépen. A licenc nem teszi lehetővé, hogy a szoftvert egy időben több számítógépen használják, továbbá nem oszthatja meg a szoftvert hálózaton keresztül, ezzel lehetővé téve, hogy a szoftvert egyszerre több gépen használhassák. Gépi olvasásra alkalmas formában azonban másolatot készíthet a szoftverről biztonsági másolat létrehozása céljából, azzal a feltétellel, hogy a biztonsági másolatnak minden védjegyet vagy egyéb tulajdonjogi információt tartalmaznia kell, mely az eredeti példányon szerepel.

A szoftver másokkal történő megosztása, vagy annak engedélyezése, hogy lássák a szoftver tartalmát, megsérti ezt a licencet. Nem használhatja a szoftvert kereskedelmi célokra, vagy oszthatja meg azt másokkal, kivéve ha kereskedelmi/több felhasználóra érvényes licenccel rendelkezik.

3. Átruházás

Nem adhatja bérbe, kölcsön, forgalmazhatja a szoftvert vagy adhatja tovább annak használati licencét. Egyszeri alkalommal azonban véglegesen átruházhatja a szoftver minden licencjogát (az Apowersoft által rendelkezésre bocsájtott eredeti formában) egy másik félnek azzal a feltétellel, hogy: (a) a teljes szoftvert át kell adnia, beleértve annak minden részét, eredeti médiumát és licencét; (b) nem tarthatja meg a szoftver másolatát számítógépén vagy más tároló eszközön/médiumon; (c) a szoftvert átvevő félnek bele kell egyeznie ezen licenc használati feltételeibe, és (d) mivel ez a szoftver kereskedelmi forgalomba nem hozható (NFR), nem adhatja bérbe, kölcsön, forgalmazhatja, adhatja tovább használati licencét vagy ruházhatja át a szoftvert, mely az előző szakasz értelmében módosításra vagy cserére került.

Kereskedelmi forgalomba nem hozható (NFR) példányok: A licenc egyes szakaszai ellenére a felhasználó számára promóciós alapon biztosított szoftver bemutatás, tesztelés vagy értékelés céljára felhasználható, de nem forgalmazható vagy ruházható át.

4. A licenc megszűnése

Ez a licenc egészen a megszűntetésig érvényes. A licencben foglalt jogai az Apowersoft által küldött tájékoztatás nélkül automatikusan megszűnnek, amennyiben nem tesz eleget az ebben a licencben foglalt feltétel(ek) betartásának. A licenc megszűnése után nem használhatja tovább a szoftvert, valamint el kell távolítania annak minden teljes vagy részleges példányát.

5. Jótállási nyilatkozat

ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, ÉS A SZOFTVER KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGÉRE, TELJESÍTMÉNYÉRE ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓ KOCKÁZATOK IS ÖNT TERHELIK. A MÉDIUMRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON KÍVÜL ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A SZOFTVER „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” AZ ESETLEGES HIBÁKKAL EGYÜTT, BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL KERÜL BIZTOSÍTÁSRA. AZ APOWERSOFT VALAMINT AZ APOWERSOFT LICENCIAADÓI (A 6. ÉS 7. SZAKASZOKBAN EGYÜTTESEN APOWERSOFT) EZENNEL LEMONDANAK MINDEN JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL A SZOFTVER ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓAN, LEGYEN EZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT ÉS/VAGY FELTÉTELEKET, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A SZOFTVER PONTOSSÁGÁT, ÉLVEZHETŐSÉGÉT ÉS A HARMADIK FELEK JOGAINAK SÉRÜLÉSÉT. AZ APOWERSOFT NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZÉRT, HA A SZOFTVER HASZNÁLATA NEM BIZTOSÍTJA AZ ÖN ÁLTAL ELVÁRT ÉLMÉNYT, HA A TARTALMAZOTT FUNKCIÓK NEM FELELNEK MEG IGÉNYEINEK, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA FOLYAMATOS ÉS HIBAMENTES LESZ, ILLETVE HOGY A SZOFTVER HIBÁI JAVÍTÁSRA KERÜLNEK. EGY APOWERSOFT ALKALMAZOTT VAGY FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐ ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁSA SEM TEKINTHETŐ GARANCIÁNAK. AMENNYIBEN A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, MINDEN SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSI, JAVÍTÁSI VAGY KORREKCIÓS KÖLTSÉG ÖNT TERHELI. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY AZ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT JOGOK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

6. Felelősségkorlátozás

A TÖRVÉNY ÁLTAL NEM TILTOTT MÉRTÉKIG AZ APOWERSOFT SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VALAMINT VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A PROFIT- VAGY ADATVESZTÉSSEL JÁRÓ KÁROKAT, ÜZLETSZÜNETET VAGY BÁRMILYEN EGYÉB ÜZLETI VESZTESÉGET ÉS KÁRT, MELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, BÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT, A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÓDJÁTÓL FÜGGETLENÜL (SZERZŐDÉSES ALAPON, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS ALAPJÁN VAGY EGYÉB MÓDON), MÉG AKKOR SEM, HA AZ APOWERSOFT TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT EGY ILYEN LEHETSÉGES KÁRRAL KAPCSOLATBAN. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. A fenti korlátozások akkor is érvényesek, ha a fent említett orvoslat ellenére a lényegi cél meghiúsul.

7. Egyebek:

A. Amennyiben a szoftvert az Egyesült Államokban szerezte be, a Végfelhasználói licencszerződésre (EULA) vonatkozóan az Egyesült Államok törvényei az irányadóak. Ha a terméket az Egyesült Államokon kívül szerezte be, akkor a helyi törvények érvényesek rá.

B. Az Apowersoft nem engedélyezi a termék oly módon történő használatát, mely sérti a helyi törvényeket. Amennyiben a szoftvert illegális tevékenységre használja fel, a használat következményei Önt terhelik. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, ne telepítse fel és használja a szoftvert.

C. Ha ezen megállapodás valamely rendelkezése jogosulatlan, érvénytelen vagy bármilyen okból kifolyólag alkalmazhatatlan, akkor a megállapodás egyéb előírásai továbbra is korlátozások nélkül hatályosak maradnak, és ez a részleges érvénytelenítés nem befolyásolja a további előírások érvényességét és alkalmazhatóságát. Ez a szerződés tartalmazza a teljes megállapodási nyilatkozatot, és felülír minden ajánlatot vagy a két fél között korábban történt ezen szerződés tárgyára vonatkozó kommunikációt.

D. NYELV – A szerződési feltételek eredeti angol nyelvű változata más nyelvekre is lefordításra kerülhet.

E. Ha bármilyen kérdése van ezzel a megállapodással kapcsolatban, kérjük, forduljon az Apowersoft-hoz a biz@apowersoft.com email címen.